1. Επωνυμία: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης ΚΡΕΙΤΤΟΝ
  2. Διακριτικός τίτλος: ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ
  3. Έδρα: Σιατίστης 1 & Ιουστινιανού 17
  4. ΑΦΜ: 996881611
  5. Δ.Ο.Υ: Δ΄ Θεσσαλονίκης
  6. ΑΓΕΜΚΟ: 000170801091
  7. Τηλ. 2310274445
  8. E-mail: info@kreittonkoinsep.gr
  9. Web: www. kreittonkoinsep.gr
  10. Διοικούσα Επιτροπή:   Χαράλαμπος  Σταμκόπουλος , πρόεδρος ΔΕ

                                                    Νικόλαος  Σαμαλής, γραμματέας ΔΕ

                                                    Νικόλαος Γαβαλάς, ταμίας ΔΕ

  1. Νόμιμος Εκπρόσωπος:  Χαράλαμπος  Σταμκόπουλος ( ΔΕ Πρακτικό  Νο3/26.11.2020),