1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, επιχείρησης, εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης .

(Δήμος Θεσσαλονίκης 98053/28.4.2021)

  1. Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.

(Αριθμός  εγγραφής και καταχώρησης  στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων ΗΜΑ – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 34999/10.8.2021)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01 01χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02γυαλιά
20 01 10ρούχα
20 01 36Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός

εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα

σημεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135

20 01 39πλαστικά
20 01 40μέταλλα
20 03 07ογκώδη απόβλητα
20 03 99δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4042/2012

(άρθρο 26 της Οδηγίας)

Καταχώριση Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 74 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 με ισχύ την 23/07/2021

  1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36. Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.

Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 74 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 με ισχύ την 23/07/2021

  1. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, από κάθε ως άνω οργανισμό ή επιχείρηση, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ.3 του παρόντος. Ιδίως δε εισάγονται οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 50910/2727 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1909), καθώς και οι Ετήσιες Εκθέσεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β` 383), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 8668/2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β΄287). Οι Ο.Τ.Α. του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισάγουν επιπροσθέτως τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους.

Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 74 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 με ισχύ την 23/07/2021.

  1. 1. Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΥΑΠ/ Φ.40.4/1/989 (Β΄ 1301/12.4.2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και ιδίως διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του ν. 4014/2011 και εφόσον κρίνεται σκόπιμο και με άλλα μητρώα του δημόσιου τομέα.»

Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 74 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 με ισχύ την 23/07/2021