(Ακριβές απόσπασμα του από 14/4/2020 εγκεκριμένου καταστατικού.)

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

 

 1. Σκοπός της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και συνίσταται ειδικότερα στην ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Οµάδες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. αβ της παρ. 2 του αρ. 14 του ν.4430/2016. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του νια την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του, δ)την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
 2. Στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανήκουν: α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, γ) οι άστεγοι, δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ε) οι οικονομικοί μετανάστες, στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου, ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε (25) ετών και άνω των πενήντα (50) ετών.
 3. α) Η σύσταση του παρόντος συνεταιρισμού πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, η οποία δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να αναληφθεί η πρωτοβουλία για τη σύσταση της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ., στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φάσματος δράσεων και υπηρεσιών που διαθέτει για την κοινωνική φροντίδα και την διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

β) Η ΑΡΣΙΣ διαθέτει μία μακρά εμπειρία στο ζήτημα της αστεγίας μέσω της οποίας προκύπτει ότι η δημιουργία περιστασιακών η μονιμότερων ευκαιριών απασχόλησης σε πρόσωπα που λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών -περιστάσεων ζούν σε συνθήκες αστεγίας και κάτω από το όριο της φτώχειας και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση, την πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης και την δημιουργία συνθηκών αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με τελικό στόχο την ατομική τους ευημερία.

γ) Δεδομένων τόσο των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας (υψηλά ποσοστά ανεργίας, οικονομική ύφεση, έλλειψη επαρκούς προσφοράς νέων θέσεων εργασίας, κοινωνική προκατάληψη ) όσο και των υποκειμενικών παραγόντων (έλλειψη εξειδίκευσης, απουσία κατοικίας, προβλήματα υγείας, κοινωνική απομόνωση, ψυχολογικά προβλήματα, επιβαρυμένο κοινωνικό ιστορικό κλπ)   που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης των αστέγων και άλλων κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης σε άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, μέσω των   δυνατοτήτων που δημιουργούνται στο πλαίσιο της  κοινωνικής οικονομίας.

δ)Λαμβάνοντας υποψη τα παραπάνω (α, β, γ,) μέσω της παρούσης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης  η ΑΡΣΙΣ και τα άλλα μέλη της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ επιδιώκουν τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κοινωνικής αποδοχής και απασχόλησης για αστέγους και άλλα άτομα που πλήττονται κοινωνικά και οικονομικά από μακρόχρονη ανεργία και ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

 1. Μέσω της συνεχόμενης υποστήριξης από ευαισθητοποιημένους πολίτες -επαγγελματίες που έχουν δεσμευτεί ότι θα υποστηρίζουν το έργο της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ με την συμμετοχή τους είτε ως μέλη είτε ως “φίλοι” εκτιμάται ότι οι τα άτομα των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων που συμμετέχουν ως μέλη, καθώς και άλλα άτομα της ομάδας στόχου που θα απασχοληθούν σε αυτήν, θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν πολλαπλά μέσω των αναπτυσσόμενων δράσεων και υπηρεσιών της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ. και ειδικότερα:

–  με τη δημιουργία εισοδήματος και κατά συνέπεια συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής αυτονόμησης

– με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης γεγονός που θα βοηθήσει στην προσωπική τους ανασυγκρότηση και κατά συνέπεια  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσωπικών τους υποθέσεων και αναγκών της καθημερινής  ζωής.

– με την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, επαγγελματικών, κοινωνικών, επιμορφωτικών που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους. Τα  άτομα που θα εντάσσονται στο δυναμικό της παρούσης ΚΟΙΝΣΕΠ θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες, να αποκτήσουν ασφάλιση,  εργασιακή εμπειρία, και ένα μηνιαίο εισόδημα που θα τους εξασφαλίζει μία συνθήκη διαβίωσης μακριά από την αστεγία και την ακραία φτώχεια.

– με την ένταξη τους σε συλλογικές διαδικασίες και δραστηριότητες ώστε να εξέλθουν από τον κοινωνική απομόνωση, να δημιουργήσουν ισότιμες σχέσεις, να ανακτήσουν-καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν ένα  σημείο κοινωνικής αναφοράς και υποστήριξης.

-με την κοινωνική δραστηριοποίηση και την ενθάρρυνση της  ένταξη τους σε ένα συλλογικό συνεργατικό πλαίσιο  που θα προωθεί τις αρχές της αποδοχής, της ισότιμης συμμετοχής, της συνεργατικότητας και της αλληλεγγύης.

 1. Τελική επιδίωξη της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ είναι επίσης να δημιουργήσει ένα πρότυπο ανθρωποκεντρικό περιβάλλον αλληλέγγυας οικονομίας  με την συνδρομή επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ευαισθητοποιημένων πολιτών προς όφελος  κοινωνικά μειονεκτούντων προσώπων με βασικό στόχο την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη.
 2. Βασικός επίσης στόχος  της είναι η  προώθηση ενεργειών και δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης,  συνέργειας, και υποστήριξης από την τοπική κοινότητα με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων την άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, τη προώθηση των αρχής των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς και  τη  διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 3. Μέσω της παρούσης ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ θα προωθείται η οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης και η υλοποίηση  κοινωφελών παρεμβάσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον,  τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος.
 4.  Σκοπός επίσης της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ είναι και η στενή συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  ΑΡΣΙΣ και η υποστήριξη των  δράσεων της.
 1. Η ΑΡΣΙΣ από το 1992, αναπτύσσει δράσεις και υπηρεσίες με στόχο τη συμπαράσταση προσώπων που πλήττονται κοινωνικά, στηριζόμενη στην φιλοσοφία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης σχέσης και της αλληλοϋποστήριξης. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η επανένταξη των ωφελούμενων τόσο στον κοινωνικό όσο και στον οικονομικό ιστό αποτελεί βασικό στόχο των προγραμμάτων της ΑΡΣΙΣ. Η δράση του  παρόντος κοινωνικού συνεταιρισμού με βασικό άξονα την απασχόληση, αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνιοεπαγγελματική ένταξη προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της και επομένως να συνδράμει στην επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Παράλληλα η ΑΡΣΙΣ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ παρέχοντας:
 • τεχνογνωσία στην προσέλκυση πόρων μέσω του σχεδιασμού και της προώθησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • τεχνική υποστήριξη σε νομικά και φοροτεχνικά θέματα μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών της
 • παραχώρηση χώρου για την στέγαση των γραφείων της
 • συμβουλευτική βοήθεια σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και κοινωνικής προβολής
 • κοινωνική διασύνδεση με άλλους φορείς και επιχειρήσεις
 • υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης στα μέλη που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
 • ανάπτυξη του εθελοντισμού
 • προώθηση του κύκλου των εργασιών της

 

 1. Μέσα για την επίτευξη των στόχων

Για την επίτευξη των σκοπών της η ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί στα πλαίσια των σκοπών της να να αναπτύξει τις παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες:

Α. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως: κυλικείων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ταχυφαγείων, σνακ μπαρ, όπεν μπαρ,  οχήματα-καντίνες μικρογευμάτων, αναψυκτήρια  και καφέ παιδότοπων,  εκμετάλλευση φούρνου και πώληση άρτου, τυροπιτών, γλυκών, γλυκισμάτων, και λοιπών προϊόντων φούρνου, μονάδες παραγωγής και διανομής γευμάτων (κέτεριγκ), καταστήματα διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και κάθε άλλου συναφούς προς τα παραπάνω καταστήματος

Β.  Παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων όπως (ενδεικτικά):  οπωροκηπευτικά προϊόντα, γλυκά του κουταλιού, βιολογικές καλλιέργειες, μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, ελιές και ελαιόλαδο, combost και φυλλόχωμα,   κ.λ.π.

Γ. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών ειδών, επίπλων, μηχανημάτων εργαλείων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δ. Υπηρεσίες τεχνικών – οικοδομικών εργασιών, ανακαινίσεων και συντήρησης χώρων και εγκαταστάσεων, και αποκομιδής άχρηστων υλικών και εξοπλισμού.

Ε. Υπηρεσίες μεταφοράς εξοπλισμού, εμπορευμάτων και  ανθρώπων.

Δ. Εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων μέσω καταστημάτων η πλανόδιου εμπορίου η υπαίθριων αγορών.

Ε. Υπηρεσία και πρατήριο συλλογής, μεταποίησης, και μεταπώλησης πάσης φύσεως  μεταχειρισμένων αντικειμένων και  ρουχισμού καθώς και επανάχρηση και εμπορία ειδών οικιακής οικοσκευής, ηλεκτρικών ειδών, επίπλων, διακοσμητικών αντικειμένων, συλλεκτικών ειδών, παιχνιδιών, βιβλίων και λοιπών ειδών καθημερινής χρήσης.

Επίσης συλλογή, επεξεργασία και πώληση ανακυκλώσιμων ρούχων, υφασμάτων υλικών χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, σιδήρου, ογκωδών αντικειμένων, , παπουτσιών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) και βρώσιμων λιπών -ελαίων

ΣΤ. Υπηρεσίες καθαριότητας και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής.

Ζ. Οργάνωση παραγωγικών και εκπαιδευτικών εργαστηρίων ξυλουργικών κατασκευών και επισκευών, κοσμημάτων, κορνιζών καθώς και πάσης φύσεως  χρηστικών, καλλιτεχνικών και διακοσμητικών ειδών και ειδών δώρου.

Ι. Διοργάνωση σεμιναρίων, προγραμμάτων, συνεδρίων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

Κ. Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, μουσικών συναυλιών, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων ειδών δημόσιων θεαμάτων.

Λ. Ανάληψη έργων εικαστικής διακόσμησης και καλλιτεχνικών κατασκευών και αναπλάσεων  σε κτίρια και εξοπλισμό

Μ. Έκδοση και κυκλοφορία και κάθε είδους εντύπων και βιβλίων για την ενημέρωση  διάδοση των σκοπών του συνεταιρισμού και καθώς και επιμέλεια, και εμπορία άλλων εκδόσεων.

Επίσης για την επίτευξη των στόχων του και την ανάπτυξη του έργου του ο συνεταιρισμός προωθεί:

1.Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις, συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό της σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού της.

2.Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α ́ και β’ βαθμού, για την ανάληψη εργασιών και την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων.

3.Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων – έργων – μελετών στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις.

4.Ένταξη σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

5.Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δραστηριότητας, στην οποία ο Συνεταιρισμός μπορεί να ανταποκριθεί και η οποία συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του.