1. Ένταξη πράξης με κωδικό Ν16ΛΕ-0359636 στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για τηνανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020– Κωδικός                     034KE. (http//et.diavgeia.gov.gr ΑΔΑ 9ΡΨ446ΜΤΛΡ-6Β0)

  1. ΟΑΕΔ, απόφαση υπαγωγής 22/2021/000079262997/17.5.2021 στο πρόγραμμα ΄΄Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 9.200 δικαιούχων ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, έτους 2020.΄΄
  2. ΟΑΕΔ, απόφαση υπαγωγής 443/18.5.2021 στο πρόγραμμα ΄΄Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο΄΄.
  3. ΟΑΕΔ, απόφαση ένταξης 22/2021/000079550689/31.5.2021 στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών.