Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης  ΚΡΕΙΤΤΟΝ είναι φορέας  Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα  Οικονομία)  που ιδρύθηκε, σύμφωνα  με της διατάξεις  της  περ. αβ, της  παρ. 2, του άρθρου  14 του Ν. 4430/2016.

Είμαστε οικονομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου με εμπορική ιδιότητα και έχουμε ασφαλιστικές & φορολογικές υποχρεώσεις, όπως όλα τα ΝΠΙΔ.

Ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης,  δεν έχουμε ιδιοκτήτες ή μετόχους.

Ανήκουμε στα συνεταιριστικά μέλη μας, το καθένα εκ των οποίων κατέχει 1 (μία) μόνο συνεταιριστική μερίδα  αξίας  100,00 € και έχει 1(μία) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

Τα συνεταιριστικά  μέλη της  σε ποσοστό 50% τουλάχιστον ανήκουν της  Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες .

Οι εργαζόμενοι στις  Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  (ΚΟΙΝΣΕΠ) σε ποσοστό 60% τουλάχιστον πρέπει να είναι συνεταιριστικά μέλη.

Στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης  ΚΡΕΙΤΤΟΝ  το 100% των εργαζομένων, είναι συνεταιριστικά  μέλη.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  (ΚΟΙΝΣΕΠ)  έχουν ως ανώτατο όργανο  τη Γενική Συνέλευση και  διοικούνται από τη Διοικούσα  Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια θητείας.

Τα ετήσια κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά διατίθενται ως εξής:

Α) Ποσοστό 5% για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

Β) Ποσοστό 60% για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και της επίτευξης των κοινωνικών στόχων.

Γ)  Ποσοστό 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως πριμ παραγωγικότητας  εκτός εάν τα 2/3 της Γενικής Συνέλευσης  αποφασίσει αιτιολογημένα  το ποσοστό αυτό ή μέρος του, να κατευθυνθεί στη περίπτωση Β.