ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε γενική συνέλευση την 15/12/2021 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.30.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την μείωση της μετάδοσης της  COVID-19 η συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Σύντομα θα σταλεί σε όλα τα μέλη σχετικό link και τεχνικές οδηγίες.

Eαν κάποια εκ των μελών δεν διαθέτουν τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή δεν είναι εξοικειωμένα στη συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη , να  επικοινωνήσουν  με τη Διοικούσα Επιτροπή για να τους  παράσχει τεχνική βοήθεια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση μεταβολής έδρας

ΘΕΜΑ 2.Εξέλιξη Οικονομικού  προγραμματισμού 2021

ΘΕΜΑ 3.Έγκριση εισδοχής νέων μελών

ΘΕΜΑ 4.Έγκριση αποχώρησης μέλους

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 11/7/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε τακτική γενική συνέλευση την 18/7/2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17.00, στην έδρα της επιχείρησης  ( οδός Σιατίστης  αρ. 1, 54631 Θεσσαλονίκη ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ  2:   Διάθεση αποτελεσμάτων (παρ. 2, άρθρο 21, Ν. 4430/2016)

ΘΕΜΑ  3.  Προγραμματισμός  έτους 2022

ΘΕΜΑ  4 . Έγκριση εισδοχής νέων μελών

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε έκτακτη γενική συνέλευση την 8/2/2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.30, στην έδρα της επιχείρησης  ( οδός Σιατίστης  αρ. 1, 54631 Θεσσαλονίκη ).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ  :  Εκλογή διοικούσας επιτροπής  (παρ. 3 άρθρου 19 Καταστατικού).

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΡΕΙΤΤΟΝ, σε έκτακτη γενική συνέλευση την 22/3/2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17.00, στην έδρα της επιχείρησης  ( οδός Σιατίστης  αρ. 1, 54631 Θεσσαλονίκη ).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο  Αιτήσεις εισδοχής νέων μελών

Α, Στις 4/10/2022 υπέβαλε αίτηση – δήλωση εγγραφής ως νέο μέλος  ο Παναγιώτης  Κουλάς   του Γαβριηλ  (ΑΔΤ ΑΚ887844). Ο αιτών   ανήκει στις ΕΚΟ  και αιτείται τη συμμετοχή του στην ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ως  υποχρεωτικό μέλος.

To υποψήφιο μέλος έλαβε γνώση του Καταστατικού και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του.

Β, Στις 7/10/2022 υπέβαλε αίτηση – δήλωση εγγραφής ως νέο μέλος  η Αννα Βαλέρια Πελιβανίδου   του Βαλέριου  (ΑΔΤ ΑΝ698772). Η αιτούσα   ανήκει στις ΕΚΟ  και αιτείται τη συμμετοχή της στην ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ως  υποχρεωτικό μέλος.

To υποψήφιο μέλος έλαβε γνώση του Καταστατικού και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του.

Η Διοικούσα επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την εισδοχή των ως άνω δύο  νέων μελών με το πρακτικό ΔΕ Νο 20/11.10.2022.

Γ, Στις 2/12/2022 υπέβαλε αίτηση – δήλωση εγγραφής ως νέο μέλος  ο Νικόλαος Μαζμανίοδης   του Βασιλείου  (ΑΔΤ  893481). Ο αιτών   ανήκει στις ΕΚΟ  και αιτείται τη συμμετοχή του στην ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ  ως  υποχρεωτικό μέλος.

To υποψήφιο μέλος έλαβε γνώση του Καταστατικού και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του.

Η Διοικούσα επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την εισδοχή του  νέου μελους με το πρακτικό.ΔΕ 21/2.12.2022

Δ, Στις 9/1/2023 υπέβαλε αίτηση – δήλωση εγγραφής ως νέο μέλος  η  Βασιλική Φυτώκα  του Βασιλείου  (ΑΔΤ  ΑΝ 755124). Η  αιτούσα  δεν ανήκει στις ΕΚΟ  και αιτείται τη συμμετοχή της  στην ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ  ως  μη υποχρεωτικό μέλος.

To υποψήφιο μέλος έλαβε γνώση του Καταστατικού και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του.

Ε, Στις 7/3/2023 υπέβαλε αίτηση – δήλωση εγγραφής ως νέο μέλος  η  Μαρία Σαμαρά  του Αποστόλου  (ΑΔΤ  ΑΜ 693923). Η  αιτούσα  ανήκει στις ΕΚΟ  και αιτείται τη συμμετοχή της  στην ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ  ως  υποχρεωτικό μέλος.

To υποψήφιο μέλος έλαβε γνώση του Καταστατικού και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του.

ΣΤ,Στις 7/3/2023 υπέβαλε αίτηση – δήλωση εγγραφής ως νέο μέλος  ο  Αθανάσιος Καρώνης  του Αναστασίου  (ΑΔΤ  ΑΚ 900910). Ο  αιτών  δεν ανήκει στις ΕΚΟ  και αιτείται τη συμμετοχή του  στην ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ  ως  μη υποχρεωτικό μέλος.

To υποψήφιο μέλος έλαβε γνώση του Καταστατικού και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του.

Η Διοικούσα επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την εισδοχή των  νέων μελών, το πρακτικό ΔΕ  υπ αρ  22/9.3.2023.

Θέμα 2ο  Αίτηση αποχώρησης  μέλους,

 Στις 9/2/2023 υπέβαλε αίτηση – δήλωση αποχώρησης  το  μέλος  ο  Φώτιος Βλαγκόγιας  του Σταύρου  (ΑΔΤ  ΑΝ 697948).

Θέμα 3ο   Πρόταση τροποποίησης καταστατικού

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της παραγράφου 1, του άρθρου 17 του καταστατικού ως εξής:

  1. Τη διοίκηση της ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ